DergiZan

Yazı ve Sanat Ülkesi

DÜNYA SANATÇILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(Özgün maddelerden Seçme yapılmıştır.)

MADDE: 1.
A. DERNEĞİN ADI:

Dünya Sanatçılar Derneği

B. DERNEĞİN KISA ADI:

DÜSADER

MADDE:2. DERNEĞİN MERKEZİ:

Gebze’dir.

MADDE:3. ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER:

DÜSADER Şubeli bir dernektir.

MADDE: 4. DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

A. AMACI:

Dünya Sanatçılar Derneği, Türkiye’deki ve dünyadaki seçkin sanatçıları bünyesinde toplayarak, onların sanatsal verimliliklerini artırıcı ve teşvik edici faaliyetler yürütürken, evrensel sanat değerlerinin birleştirici ve yapıcı özelliklerinden yararlanıp, sanatın ve sanatçının memleketimizde sevilmesine, sayılmasına, dünya sanat mirasının ve ülkemiz sanat değerlerinin tanıtılması için çalışmak.

B. DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

 1. Dernek üyesi olan sanatçıların eserlerini destekler.
 2. Yurt içinde ve dışında devletçe yürütülen sanatsal faaliyetlere dernek üyesi sanatçıların geniş ölçüde katılmalarını sağlamaya, resmi değerlendirme gruplarına, jürilere temsilci göndermeye çalışır,
 3. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 4. Gerekli makamlardan izin alınarak kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda matbu ve elektronik gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 6. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 7. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 9. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işlevsel hale getirmek,
 10. Günümüzde spor dallarından istifade etme ve bu alanlardaki çirkin davranışların centilmenlik kurallarına dönüştürülmesine dair, konunun uzmanlarından istifade ederek, sorunlar hakkında topluma aydınlatıcı bilgiler verme ve doğru davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak.
 11. Dernek üyelerinin, çocuklarının ve diğer aile bireylerinin her türlü çağdaş eğitim imkânlarından yararlanmaları için eğitim kursları düzenlemek, iyileştirme merkezleri, yaz okulları açmak, kamplar kurmak, bu alanda açılan kurslara ve organizasyonlara katılmalarını sağlamak…
 12. Üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 13. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 15. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 16. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak,
 17. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 18. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek ve eğitim alanındaki zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, amacıyla sandık kurmak,
 19. Uluslararası dolaşımlarda dil problemini gidermek için dernek üyelerinin yurt içinde ve yurt dışında dil eğitimi almalarını sağlamak ve gerekirse ilgili birimlerden izin alınarak kurslar düzenlemek.
 20. Teknolojik ilerlemeleri takip edebilmeleri için dernek üyelerinin bilişim teknolojisinden yararlanmalarını sağlamak için gerekli birimlerden izin alınarak bilgisayar kursları düzenlemek,
 21. Eğitim gereksinimlerini karşılamakta zorluk çeken öğrencilere, eğitimlerine katkıda bulunmak, burslar vermek,
 22. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 23. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

MADDE: 5- DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Fiil ehliyetine sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı ve gerçek kişiler derneğimize üye olabilir..

DÜSADER ANA SAYFA

Bu yazıyı paylaş: